Εμβάθυνση Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Δεκεμβρίου καθόρισε τον χάρτη πορείας για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν τους επόμενους 18 μήνες. Οι ηγέτες της ΕΕ θα έχουν μια πρώτη συζήτηση στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης στις 15 Δεκεμβρίου. Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν: Θέση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (για το 2019), τη σύσταση Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ΕΝΤ) (2019), νέα δημοσιονομικά μέσα για τη σταθερότητα και μεγαλύτερη σύγκλιση στη Ευρωζώνη και μια σειρά σημαντικών μέτρων για την στήριξη και υλοποίηση των εθνικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.


1. Ευρωπαίος Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών το 2019: Θα έχει «διπλή ιδιότητα»: ρόλο Αντιπροέδρου της Επιτροπής και προέδρου της Ευρωομάδας. Εάν επιτευχθεί κοινή συμφωνία σχετικά με τον ρόλο του υπουργού έως τα μέσα του 2019, θα είναι δυνατή η δημιουργία αυτής της θέσης στο πλαίσιο της σύνθεσης της επόμενης Επιτροπής. Η Ευρωομάδα θα μπορούσε επίσης να αποφασίσει να εκλέξει τον υπουργό ως πρόεδρό της για δύο διαδοχικές θητείες. Ο Υπουργός θα είναι αρμόδιος για τον καθορισμό κατάλληλης δημοσιονομικής πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ, θα ενισχύει τον συντονισμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη. Για την Ελλάδα αυτό είναι θετικό. Η πρόταση όμως έχει ήδη απορριφθεί από πολλά κράτη μέλη, που δεν θέλουν να δώσουν υπερβολική εξουσία στην Ευρωπαϊκά Επιτροπή.


2. Σύσταση Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ΕΝΤ): Θα βοηθάει τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσχέρειες και θα ενεργεί ως δανειστής έσχατης ανάγκης για να διευκολύνει την ομαλή εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών. Στην ουσία ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, που σήμερα είναι κάτω από την διακυβερνητική διαδικασία, μετατρέπεται σε κοινοτικό όργανο. Το ταμείο, που αφορά την τρέχουσα ελληνική διάσωση, θα έχει περισσότερη εξουσία και περισσότερη ανεξαρτησία από τα κράτη μέλη. Για την αντιμετώπιση κρίσεων, το ΕΝΤ θα διαθέτει συνολική δανειοδοτική ικανότητα ύψους 500 δισ. EUR. Θα λειτουργεί επίσης και σαν μηχανισμός ασφαλείας για την Τραπεζική Ένωση (υπό μορφή πιστωτικού ορίου ή εγγυήσεων προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης).


3. Νέα δημοσιονομικά μέσα για τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ και μεγαλύτερη σύγκλιση
Οικονομική διακυβέρνηση και δημοσιονομικοί μηχανισμοί: Προτείνεται η ενσωμάτωση των διατάξεων της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης. Επίσης προτείνει τα νέα δημοσιονομικά στη ζώνη ευρώ εντός του πλαισίου της Ένωσης που προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν ορισμένοι δημοσιονομικοί μηχανισμοί. Πρόσθετοι Μηχανισμοί: α) Νέο εργαλείο για την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τεχνικής στήριξης κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, β) Ειδικό μηχανισμός σύγκλισης για τα κράτη μέλη που καταβάλλουν προσπάθειες να ενταχθούν στο ευρώ, γ)  Μηχανισμός ασφάλειας για την Τραπεζική Ένωση, μέσω του ΕΝΤ/ΕΜΣ, δ) Μηχανισμός σταθεροποίησης με σκοπό τη διατήρηση των επιπέδων των επενδύσεων σε περίπτωση μεγάλων ασύμμετρων κραδασμών.


4. Στήριξη για την υλοποίηση των εθνικών Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: Εκτός από το νέο εργαλείο για την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τεχνικής στήριξης, το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (η πρώην Task forceγια την Ελλάδα που αφορά τώρα όλες τις χώρες) θα διαθέσει 300 εκατ.EUR για την περίοδο 2018-2020. Επίσης ο κανονισμός των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΣΠΑ), προβλέπει να χρησιμοποιείται μέρος του αποθεματικού επίδοσης για την υποστήριξη συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων (με διαχείριση από την Επιτροπή και όχι από τα κράτη μέλη). Να σημειωθεί ότι αυτό αφορά το 6% των συνολικών κονδυλίων (351,8 δισ. Ευρώ) που έχουν διατεθεί (και δεσμευτεί ανά χώρα και πρόγραμμα) για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020.
Προϋπολογισμός ΕΕ μετά το 2020: Η Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020 τον Μάιο 2018. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν τις προτάσεις αυτές έως τα μέσα του 2019.


Οικονομική διακυβέρνηση και δημοσιονομικοί μηχανισμοί: Προτείνεται η ενσωμάτωση των διατάξεων της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης. Επίσης προτείνει τα νέα δημοσιονομικά στη ζώνη ευρώ εντός του πλαισίου της Ένωσης που προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν ορισμένοι δημοσιονομικοί μηχανισμοί. Πρόσθετοι Μηχανισμοί: α) Νέο εργαλείο για την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τεχνικής στήριξης κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, β) Ειδικό μηχανισμός σύγκλισης για τα κράτη μέλη που καταβάλλουν προσπάθειες να ενταχθούν στο ευρώ, γ)  Μηχανισμός ασφάλειας για την Τραπεζική Ένωση, μέσω του ΕΝΤ/ΕΜΣ, δ) Μηχανισμός σταθεροποίησης με σκοπό τη διατήρηση των επιπέδων των επενδύσεων σε περίπτωση μεγάλων ασύμμετρων κραδασμών.
4. Στήριξη για την υλοποίηση των εθνικών Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: Εκτός από το νέο εργαλείο για την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τεχνικής στήριξης, το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (η πρώην Task forceγια την Ελλάδα που αφορά τώρα όλες τις χώρες) θα διαθέσει 300 εκατ.EUR για την περίοδο 2018-2020. Επίσης ο κανονισμός των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΣΠΑ), προβλέπει να χρησιμοποιείται μέρος του αποθεματικού επίδοσης για την υποστήριξη συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων (με διαχείριση από την Επιτροπή και όχι από τα κράτη μέλη). Να σημειωθεί ότι αυτό αφορά το 6% των συνολικών κονδυλίων (351,8 δισ. Ευρώ) που έχουν διατεθεί (και δεσμευτεί ανά χώρα και πρόγραμμα) για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020.
Προϋπολογισμός ΕΕ μετά το 2020: Η Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020 τον Μάιο 2018. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν τις προτάσεις αυτές έως τα μέσα του 2019.

Σχετικό Δελτίο Τύπου της ΕΕ: Η Επιτροπή καθορίζει χάρτη πορείας για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης (6/12/2017)

Ερωτήσεις κι απαντήσεις (6/12/2017)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s